30 sept. 2018

Los injustos

ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες, οἶμαι καὶ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι οἱ μὴ τὰ δίκαια πράττοντες οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἐχθροὺς λέγειν ἀληθῆ, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ψευδόμενοι καὶ τὰ τοιαῦτα μηχανώμενοι ὀργὰς τοῖς ἀκούουσι κατὰ τῶν τὰ δίκαια πραττόντων παρασκευάζουσι. 
Compañeros, creo que sabéis tan bien como yo que quienes actúan injustamente nunca admiten que sus enemigos digan la verdad, sino que se sirven de mentiras y fomentan el odio entre sus seguidores contra los justos. 
Lisias, Sobre la muerte de Eratóstenes, 1.28

29 sept. 2018

Irreverente frase francesa

Plauto, Pseudolus, traducción de Henry Thomas Riley, 1912, acto I, escena V, nota al pie nº 3:
Zeus was the Greek name of Jupiter, whose Latin title was formed from "Zeus pater," "Father Zeus." The use of it in Latin colloquy exactly corresponds with the irreverent French phrase too much in use with us, "O mon Dieu!" 
Zeus era el nombre griego de Júpiter, cuyo título latino se formaba con “Zeus pater”, “Padre Zeus”. Su uso en latín coloquial se corresponde exactamente con la irreverente frase francesa muy de moda entre nosotros, “O mon Dieu!”.

27 sept. 2018

Una comparación entre plantas y animales

Carl Linnaeus, Philosophia Botanica, Estocolmo, 1751, p.18 (citado en “Il Systema naturae: la classificazione e la nomenclatura dei viventi”, Giovanni Cristofolini, en Linneo a Bologna: L’arte della conoscenza, V.A., Bolonia, 2007, pg. 27):
Calyx ergo est thalamus, corolla auleum, filamenta vasa spermatica, antherae testes, pollen genitura, stigma vulva, stylus vagina, germen ovarium, pericarpium ovarium foecundatum, semen ovum. 
El cáliz (sc. de la planta) es el tálamo (sc. animal), la corola el baldaquino, los filamentos son los vasos del esperma, las anteras los testículos, el polen el esperma, el estigma la vulva, el estilo la vagina, el óvulo (sc. de la planta) el óvulo, el pericarpio el útero fecundado, y la semilla el óvulo.

26 sept. 2018

Plan matutino

Ubi experrectus est aliquis, paulum intermittere; deinde, nisi hiemps est, fouere os multa aqua frigida debet; longis diebus meridiari potius ante cibum; si minus, post eum. 
Cuando uno se despierta, debe descansar un poco en la cama; después, si no es invierno, debe mojarse la cara con abundante agua fría; en los días largos conviene hacer la siesta antes de la comida, y en los cortos, después. 
Aulo Cornelio Celso, Sobre la medicina, 1.2.4
El picnic, Claude Monet

25 sept. 2018

El roble de Kellogg

Muchos apellidos de botánicos importantes han pasado a la posteridad gracias a una planta que fue bautizada con ellos. Quién iba a decirle a Albert Kellogg que su roble californiano (Quercus Kelloggii) acabaría eclipsado por unos cereales.


Quercus kelloggii

24 sept. 2018

Fulvus

'Fulvus' autem videtur de rufo atque viridi mixtus in aliis plus viridis, in aliis plus rufi habere. Sic poeta verborum diligentissimus 'fuluam' aquilam dicit et iaspidem, ' fulvos' galeros et ' fulvum' aurum et arenam ' fulvam' et ' fulvum ' leonem, sicque Ennius in Annalibus 'aere fulvo' dixit. 
Parece que el color ‘fulvus’ indica una mezcla de verde y rojo, en la que a veces predomina el verde y a veces el rojo. Así, el poeta que aprecia las palabras llama ‘fulvus’ al águila, al jaspe, a los cascos, al oro, a la arena y al león. También Ennio, en sus Annales, llama ‘fulvus’ al bronce. 
Aulo Gelio, Noches Áticas, II, 26.11

Entradas relacionadas:

22 sept. 2018

Atenas

V.A., Grecia, Guía Total (ed. Anaya, 2017, pg. 14):
El primer contacto con la capital griega suele desorientar bastante. Cargados de recuerdos académicos, nos esperamos una ciudad de aspecto antiguo, poseedora como es de una historia gloriosa, una ciudad “a la medida del turista”, repleta de monumentos y obras de arte, como espacios por los que pasear agradablemente. Sin embargo, lo que encontramos es una metrópolis de una modernidad anónima, caótica, a primera vista poco atractiva. Un inmenso conglomerado de cemento, donde el tráfico, el ruido, la contaminación y unas zanjas sempiternamente abiertas parecen empeñados en no dejar respirar los extraordinarios testimonios de la antigüedad.

Ah, la innegable literatura inherente a las guías turísticas...

21 sept. 2018

El dios del dinero

ἰδὼν δὲ τὰ ἱερὰ ὁ Εὐκλείδης εἶπεν ὅτι πείθοιτο αὐτῷ μὴ εἶναι χρήματα. ἀλλ᾽ οἶδα, ἔφη, ὅτι κἂν μέλλῃ ποτὲ ἔσεσθαι, φαίνεταί τι ἐμπόδιον, ἂν μηδὲν ἄλλο, σὺ σαυτῷ. συνωμολόγει ταῦτα ὁ Ξενοφῶν. ὁ δὲ εἶπεν: ἐμπόδιος γάρ σοι ὁ Ζεὺς ὁ μειλίχιός ἐστι, καὶ ἐπήρετο εἰ ἤδη θύσειεν, ὥσπερ οἴκοι, ἔφη, εἰώθειν ἐγὼ ὑμῖν θύεσθαι καὶ ὁλοκαυτεῖν. ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη ἐξ ὅτου ἀπεδήμησε τεθυκέναι τούτῳ τῷ θεῷ. συνεβούλευσεν οὖν αὐτῷ θύεσθαι καθὰ εἰώθει, καὶ ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ βέλτιον. 
Cuando Euclides vio a las víctimas del sacrificio dijo saber que Jenofonte no tenía dinero. “Pero sé –dijo- que aunque estuvieras a punto de tenerlo, se te aparecería algún impedimento externo, o incluso procedente de tu propio ser”. Jenofonte estuvo de acuerdo en esto, y Euclides le dijo: “Tu obstáculo es el Zeus milíquio”, y preguntó si le había ofrecido sacrificios, “como en casa”, continuó, “donde yo sacrifiqué y ofrecí víctimas para vosotros”. Él dijo no saber honrado a este dios con sacrificios desde que se fue de su casa. Euclides le aconsejó de sacrificar como solía, y le dijo que era lo mejor. 
Jenofonte, Anábasis, 7.8.3-4

20 sept. 2018

Tres enemigos

ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ ἔστιν ἔθνος Σκυθικόν, ὃ περὶ τὴν λίμνην οἰκεῖ τὴν Μαιῶτιν διαφέρον τῶν ἐθνέων τῶν ἄλλων. Σαυρομάται καλεῦνται. τούτων αἱ γυναῖκες ἱππάζονταί τε καὶ τοξεύουσι καὶ ἀκοντίζουσιν ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ μάχονται τοῖς πολεμίοις, ἕως ἂν παρθένοι ἔωσιν. οὐκ ἀποπαρθενεύονται δέ, μέχρι ἂν τῶν πολεμίων τρεῖς ἀποκτείνωσι. 
En Europa tenemos el pueblo escita, que vive cerca del lago Meotis y difiere de los demás pueblos. Se les llama sármatas. Sus mujeres van a caballo, disparan con el arco, tiran la jabalina mientras cabalgan y luchan contra los enemigos, siempre mientras son vírgenes. No pierden la virginidad hasta que han matado a tres enemigos. 
Hipócrates, Aires, aguas y lugares, 17.